Category Archives: Health Tips

19Jan/17

Remedy to all types of diseases

అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స

# 250 గ్రాముల మెంతులు .
# 100 గ్రాముల వాము .
# 50 గ్రాముల నల్ల జీలకర్ర .

తయారు చేయు విధానము

# పై మూడు పదార్దాలను శుభ్రం ( క్లీన్ ) చెయ్యండి .
# వేరు వేరుగా పెన్నం పైన వేసి కొద్దిగా వేడి చేయండి.
# మెంతులు + వాము + నల్ల జీలకర్రలని కలిపి పొడిగా తయారు చేయండి .
# గాలి దూరని గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకొండి .

వాడే విధానము : —
💧 ప్రతి రోజు రాత్రి భోజనం తర్వాత 1 గ్లాసు వేడి నీళ్ళలో 1 స్పూను చూర్ణం ( పొడి ) ని కలిపి త్రాగవలెను .
💧వేడి నీళ్ళ లో మాత్రమే త్రాగ వలెను .
🌿 ఈ చూర్ణం త్రాగిన తర్వాత ఎటువంటి ఆహారం తీసుకొనరాదు .
# అన్ని వయసుల వారు స్త్రీలు , పురుషులు , వృద్దులు ఈ చూర్ణంని సేవించ వచ్చును .
# ప్రతి రోజు ఈ చూర్ణంని సేవించడము వలన శరీరంలో పేరుకున్న విష పదార్ధాలు మల , మూత్ర , చెమటల ద్వార బయటకు నెట్టి వేయ బడును .
# 80 – 90 రోజులు తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఉత్తమ ఫలితాలు రావాడాన్ని మీరు గమనించ గలరు .
# అప్పటికి అధికంగా ఉన్న కొవ్వు కూడా కరిగి పోతుంది .
# రక్తం శుభ్రపడుతుంది . మంచి రక్తం మీ శరీరంలో ప్రవహిస్తుంది .
# శరీరంలో వున్న ముడతలు తగ్గుతాయి .
# శరీరం బలంగా , చురుకుగా మరియు ప్రకాశ వంతముగా వుండును .

ప్రయోజనాలు . ( Benefits )

1. కీళ్ళు మరియు మోకాళ్ళ నొప్పులన్నియు తగ్గి పోవును .
2 . ఎముకలు బలంగా తయారవుతాయి .
3. కంటి చూపు మెరుగవుతుంది .
4 . జుట్టు పెరుగుదలని మెరుగు పరుస్తుంది .
5 . మల బద్దకం శాశ్వతంగా నివారించ బడును .
6 . రక్త ప్రసరణని మెరుగు పరుస్తుంది .
7 . దీర్ఘ కాలిక దగ్గు నివారించ బడును .
8 . గుండె యొక్క పనితీరు మెరుగవుతుంది .
9 . మీరు చలాకిగా వుంటారు .
10 . జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది .
11 . వినికిడి శక్తి పెరుగుతుంది .
12 . గతంలో తీసుకున్న అల్లోపతిక్ మందుల దుష్పృభావలను ( Side Effects ) క్లియర్ చేస్తుంది .
13 . రక్త శుద్ది జరుగుతుంది .
14 . అన్ని రక్తనాళాలు శుద్ధి అవుతాయి .
15 . పళ్ళు చిగుళ్ళు బలముగా తయారవుతాయి .
16 . మధు మేహ వ్యాధిని నియంత్రిస్తుంది .
17 . 2 లేక 3 నెలల తరువాత ఈ ఫలితాలను గుర్తించ గలరు .

గమనిక :–
నిరాటంకంగా 3 నెలలు ఈ చూర్ణం తీసుకుంటే 15 -20 రోజులు ఆపి , ఆ తర్వాత మళ్ళీ 3 నెలలు తీసుకోవచ్చు .
ఈ పద్ధతిని అన్ని ఆయుర్వేదలకు ఆచరించ వలెను .

15Jan/17
blank_feature_image

Mouthwash Buying Guide

Mouthwash Buying Guide

With poor dental health habits like taking strong odor foods and skipping brushing and less care about teeth many of us facing dental issues like Cavities, Gingivitis and mainly bad breath.

You should be very careful in using the mouthwash as over usage will lead to killing the good bacteria in your mouth also try to avoid using alcohol based mouthwashes, they are highly prone to oral cancer. Because reduced levels of good bacteria in your mouth will be vulnerable for oral diseases.

Choosing a right Mouthwash

Choosing a right mouthwash is very difficult and should take advice from a dentist. But in general, when you are suffering from :

 • Only bad breath… go for breath freshening mouthwashes.
 • Gum related problems… go for anti-bacterial mouthwashes.
 • Cavity related problems… go for mouthwashes with fluoride.

There is no mouthwash as an all-rounder you should choose the best suitable one for your condition.

Conclusion

Mouthwash is a good option to reduce odors and control the bad breath. In market generally we can find 2 types of mouthwashes Cosmetic and Therapeutic. Cosmetic mouthwash controls the bad breath and the therapeutic mouthwash is used for gum and cavity problems.

Before concluding the topic few good habits to follow are:

 • Don’t rinse with mouthwash immediately after brushing your teeth.
 • Go for fluoride based mouthwashes.
 • Try avoiding alcohol based mouthwashes.
 • Change the mouthwash if you observe any difficulty while using it or consult a dentist for advice.
25Sep/16

Health Benefits of Apples

Health Benefits of Apples :

An apple a day keeps the doctor away…

Yes, it’s true in many ways. Check out the benefits of having Apples:

 1. Apples contain a very essential antioxidant known as ‘Quercetin’ which protects the brain cells from suffering any kind of damage and enhances Brain power.
 2. An Apple to your daily diet and preserve mental as well as physical health.
 3. Apple skin contains large amounts of ‘Pectin’ which is extremely effective in reducing the physical discomfort associated with Diarrhea.
 4. The consumption of flavonol-rich apples could help reduce your risk of developing pancreatic cancer.
 5. The soluble fibre found in apples binds with fats in the intestine, which translates into lower cholesterol levels and a healthier you.
 6. Eating apples have been proven has very healthy for the heart as they contain anti-inflammatory properties that help heal the inflamed artery walls.
 7. it helps fight off oxygen-free radicals that actually cause diabetes.
 8. Apples contain pectin, which helps control food odors. Pectin also promotes saliva, which cleanses breath.
 9. Apples are high in vitamin C and flavonoids (beneficial, water-soluble plant pigments), both are antioxidants and protects against exercise-induced asthma.
 10. It helps eliminate unwanted heavy metals, excessive cholesterol and other toxins present in the body during the digestion process in the intestine.This process reduces the workload of the liver and helps restore optimal digestive, cell and circulatory functioning. A detoxified liver also prevents headaches, bloated stomach, allergies, indigestion and insomnia, all of which can be caused by toxins in the liver.
24Sep/16

Benefits of Cucumbers

Benefits of Cucumbers

 1. Reduces cholesterol
 2. Rlieves joint pain(arthiritis/gout)
 3. Promotes difestion
 4. Aids in weightloss
 5. Prevents headache
 6. Controls blood pressure
 7. Cures diadetes
 8. Flights cancer
 9. High silica content for silky hair
 10. Rehydrates and remineralizes the body

Continue reading

24Sep/16

HOW TO HANDLE COMMON COLD IN BABIES

Your baby’s first cold is always heart-breaking with the baby struggling hard to breathe with a blocked and running nose. The baby will cry due to the discomfort and have difficulty while being breastfed.

Let’s understand what causes colds. These are upper respiratory tract infections of the mouth, nose and throat caused by viruses. Babies will be quite susceptible to colds as their immune systems are still developing and finding strength.

The easiest way to catch a cold is by being in the company of another person with a cold who sneezes and coughs viruses in the same air and through hand-to-hand contact with an afflicted person. It is always advised to cover one’s mouth when coughing and sneezing due to cold and maintaining strict hand-hygiene after blowing and clearing the nose.

It is likely that your baby has a common cold if you notice fever, cough, reddened eyes, sore throat, stuffy nose, runny nose, and difficulty in breastfeeding, loss of appetite, is easily irritable and restless, has trouble breathing through the nose and has swollen lymph nodes under the armpits, neck and back of the head.

As parents and caregivers, you should do your best to soothe and comfort your baby at such a time.

 • Be aware that babies can’t blow their own noses. So from time to time, we should help clear the mucus that gets collected or anything stuck in the nose .Be ready to stay awake during the night to clear the stuffy nose, dab some moisturiser or petroleum jelly to reduce skin irritation and comfort them back to sleep.
 • Make sure the baby gets plenty of rest and feed to stay hydrated and beat the fever if there is one. Breastfed babies recover faster thanks to the antibodies from the milk. Medications to relieve fever [on medical advice only] and nasal saline drops can be used to clear the blocked noses.
 • Vapour rubs and steam may ease and relieve the process of breathing.
 • No over-the-counter medicines should be given without the doctor’s permission.
 • See the doctor immediately at the first sign of illness, if the baby is less than 3 months old, or the cold has not improved beyond 5 days, fever is constant and lingering, baby has trouble breathing, has a nagging cough, irritable and rubs ears which could be an ear infection or has a running nose or cough with green, yellow or brown mucus.
 • Extra strict hand-hygiene of washing hands with disinfectant soap/liquid after contact with anyone with a cold is essential.
 • Avoid smokers and smoking zones. Babies exposed to smoke have colds lasting longer than usual.

Worry not, it is called the common cold for a reason – the baby can have up to 8 colds by the first birthday. It is not a serious condition except for the number of tissues and sleepless nights. It is indeed a part of growing up.

Credit : © Apollo Hospitals Enterprise Ltd. All Rights Reserved